Uitstekend 5 / 5
5/5
Nederlands horlogemerk (sinds 2005) 100% niet goed geld terug garantie

Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid van de voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Shopping Industries , hierna te noemen Verkoper en afnemer, hierna te noemen Koper.

De algemene voorwaarden worden geacht bekend te zijn bij de Koper alsmede te worden/zijn aanvaard door Koper, tenzij in aanbiedingen of op facturen blijkt dat met wederzijds goedvinden is afgeweken. Alsdan zijn van toepassing de algemene voorwaarden alsmede de daarvan afwijkende voorwaarden.

Totstandkoming van een aanbieding en overeenkomst

Iedere aanbieding is vrijblijvend. Bij aanvaarding van een aanbieding door Koper worden de algemene voorwaarden alsmede eventueel door Verkoper en Koper overeengekomen afwijkende voorwaarden geacht te zijn aanvaard door Koper.

Afsluiting van een opdracht vindt plaats op basis van de prijzen, geldend op het tijdstip van afsluiting.

Bestelling en communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen/horloges en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Koper en Verkoper dan wel tussen Verkoper en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen Koper en Verkoper is Verkoper niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Verkoper.

Levering

Alle leveringen geschieden voor rekening en risico van Koper. Omdat levertijden slechts bij benadering opgegeven worden, kan Koper Verkoper niet aansprakelijk stellen voor overschrijding van de levertermijn, de Koper kan daardoor binnen een termijn van acht dagen na in kennisstelling de opdracht schriftelijk annuleren. Indien Verkoper niet in staat is een opdracht geheel of gedeeltelijk uit te voeren, behoudt verkoper zich het recht voor de opdracht geheel of gedeeltelijk te annuleren of uit te voeren. Verkoper zal Koper hiervan in kennis stellen. Koper dient direct bij aflevering van goederen de verpakking te controleren op beschadigingen. Indien Koper beschadigde verpakking accepteert, accepteert hij ook de daarin verpakte goederen.

Koper dient direct na levering de geleverde goederen te controleren op juistheid daarvan, inclusief de juiste werking van de goederen. Indien Koper klachten heeft inzake ontbrekende of niet bestelde goederen, dient Koper dit binnen 1 werkdag aan Verkoper kenbaar te maken. Uiterlijk waarneembare gebreken dienen direct aan transporteur en binnen 1 werkdag aan Verkoper te worden gemeld. Koper dient Verkoper in de gelegenheid te stellen afwijkingen te corrigeren. Indien Koper het hierboven bepaalde niet in acht neemt, kan Koper Verkoper niet aansprakelijk stellen.

Overmacht

Onverminderd de overige aan zijn toekomende rechten, heeft Vekoper in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van Kopers bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door Koper dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Verkoper gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Verkoper kan worden toegerekend, omdat hij niet te wijten is aan zijn schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Betaling

Alle betalingen dienen met iDeal, Bancontant / MisterCash, SofortBanking of overboeking en voor levering te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen. Indien Verkoper zijn garantieverplichtingen niet, nog niet of geheel niet is nagekomen, heeft Koper niet het recht betaling te weigeren. Verkoper behoudt zich het recht voor zijn vorderingen op Koper te verrekenen met zijn schulden aan Koper, zelfs indien de vorderingen op Koper niet opeisbaar zijn. Betalingsplicht van Koper blijft van kracht, ondanks eventuele klachten.

Retourneren van goederen

Koper heeft het recht om binnen een termijn van veertien dagen de goederen te retourneren. De producten dienen ongebruikt te zijn en in de staat van nieuwe aankoop te verkeren, verpakt te zijn in originele en onbeschadigde verpakking. Voor het succesvol retourneren van een aankoop dient Koper de stappen te volgen die te vinden zijn op onze retourpagina.

De gemaakte kosten voor het retourneren (voor het op dat moment geldende tarief) ontvangt Koper retour van tesamen met het aankoopbedrag binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen.

Niet aangetekende zendingen worden geweigerd.

Prijzen

Alle prijzen op de internetsite zijn inclusief BTW, verzendkosten binnen Nederland, heffingen en/of rechten tenzij anders vermeld.

Intellectuele en industriële eigendomsrechten

Koper dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Verkoper geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Verkoper garandeert niet dat de aan Koper geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Garantie en garantieclaims

Verkoper verleent 24 maanden garantie op fabrieksfouten op al haar uurwerken. De garantie is niet geldig voor kasten, banden, glazen en batterijen.

Een garantieclaim wordt alleen behandeld indien goederen compleet, in originele verpakking, in originele ongebruikte staat worden aangeleverd, voorzien van een volledig ingevuld retourformulier en opgave van een retournummer. Voorafgaand aan het retour zenden van een horloge met garantieclaim dient koper de procedure van retourzendingen te volgen.

Verkoper verleent een omruilgarantie conform de wet kopen op afstand, op alle producten van Verkoper. Indien omruil door Verkoper onmogelijk is zal naar keuze van verkoper worden omgeruild tegen soortgelijke goederen dan wel tot creditering worden overgegaan. Voor een omruiling wordt €. 25,00 in rekening gebracht.

Overige bepalingen

Indien Koper aan Verkoper schriftelijk opgave doet van een adres, is Verkoper gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij Koper de Verkoper schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan Kopers bestellingen dienen te worden gezonden. Wanneer door Verkoper gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarde te eisen. Koper kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Verkoper deze Voorwaarden soepel toepast.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Verkoper in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Verkoper vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. Verkoper is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

In geval van geschillen is uitsluitend bevoegd de Arrondissementsrechtbank te Den Haag, dan wel de kantonrechter onder wie de vestigingsplaats van Verkoper ressorteert.